Zawód hipoterapeuty

Pobierz standardy kompetencji zawodowych instr. hipoterapii

W roku 1994 Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne rozpoczęło szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia. Szkolenie to prowadzone było początkowo na zlecenie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu (UKFiS) a później Ministerstwa Sportu i Turystyki. Instruktor rekreacji ruchowej był do 2010 roku zawodem regulowanym prawnie i uprawnienia instruktorskie nadawane były przez wyżej wymienione urzędy państwowe. Zawód instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia nie był uwzględniony w Klasyfikacji zawodów i specjalności, gdzie swój numer posiadał tylko instruktor rekreacji ruchowej.

W roku 2009 ZG PTHip podjął się wprowadzenia do Klasyfikacji zawodów i specjalizacji dwóch nowych zawodów związanych z hipoterapią: instruktora hipoterapii i hipoterapeuty. Oba te zawody miały być umieszczone w grupie zwodów medycznych – pierwszy na poziomie średniego personelu, drugi na poziomie specjalistów. Niestety eksperci pracujący nad nową Klasyfikacją odmówili uznania tych dwóch zawodów i zgodzili się jedynie na wprowadzenie zawodu instruktora hipoterapii.

Zawód instruktor hipoterapii z numerem 32306 znalazł się w grupie większej 32 „średni personel do spraw zdrowia”, w podgrupie 3230 „Praktykujący niekonwencjonalne lub komplementarne metody terapii” (słowo „komplementarne” zostało dodane do nazwy grupy w wyniku interwencji PTHip).

PTHip będzie kontynuować starania o uznanie zawodu hipoterapeuty i umieszczenie go w grupie specjalistów do spraw zdrowia oraz przyznanie hipoterapii należnego jej miejsca wśród innych metod terapeutycznych wspierających działania medyczne.

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przystępuje  kształci instruktorów hipoterapii w oparciu o własny program autorski.

 W latach 2011-2018 licencja instruktora hipoterapii PTHip nadawana była na 5 lat, a warunkiem jej przedłużenia było podjęcie pracy w zawodzie instruktora hipoterapii, przepracowanie w nim co najmniej 2 lat oraz branie udziału w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne (warsztaty doskonalące, seminaria, konferencje).

Od roku 2018 licencja instruktora hipoterapii PTHip nadawana jest BEZTERMINOWO.

Od 2018 roku PTHIp wprowadziło stopnie Certyfikatu Rozwoju Zawodowego. Aby uzyskać kolejne stopnie Certyfikatu Rozwoju Zawodowego trzeba  raz na 5 lat przesłać do biura ZG PTHip informację o odbytych szkoleniach prowadzonych w ramach kształcenia ustawicznego PTHip (4 warsztaty + 1 konferencja). Kolejne stopnie CRZ będą potwierdzone dyplomem.

,