Kwalifikacyjny kurs zawodowy instruktora hipoterapii

 

UWAGA !!! NAJBLIŻSZY KURS PTHip JUŻ W STYCZNIU 2019 W WARSZAWIE !!!!

kurs Warszawa zima 2019- szczegóły

Karta zgłoszenia na kurs

Regulamin nadania tytulu instruktora hipoterapii

 

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne (PTHip) zaprasza na kurs instruktora hipoterapii, który pozwala zdobyć uprawnienia do pracy w tym nowym zawodzie. Zawód „instruktor hipoterapii” (nr 323006) został wprowadzony) do Klasyfikacji zawodów i specjalności przez PTHip w 2010 roku i umieszczony w grupie zawodów 32 „średni personel do spraw zdrowia”.

Kurs obejmuje 186 godzin wykładów i ćwiczeń oraz 80 godzin praktyk w ośrodkach hipoterapii PTHip.

Dlaczego instruktor hipoterapii?

Hipoterapia to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej, podczas którego specjalnie przygotowany koń, stanowi integralna część procesu terapeutycznego.

Hipoterapia musi być realizowana przez wykwalifikowanego instruktora hipoterapii zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na zajęcia i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta.

Ta stosunkowo nowa dziedzina terapii zdobywa coraz więcej zwolenników, zarówno dzięki swojemu wieloprofilowemu oddziaływaniu na pacjenta, jak i dzięki udziałowi żywego wspaniałego zwierzęcia w procesie terapeutycznym. Aby jednak cały ten proces przebiegał profesjonalnie i bezpiecznie zarówno koń jak i człowiek musza być do niego dobrze przygotowani. Stąd olbrzymia waga, jaką Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przykłada do szkolenia instruktorów hipoterapii.

Dla kogo szkolenie?

Instruktorem hipoterapii może zostać osoba, która legitymuje się wykształceniem minimum średnim oraz umiejętnością jazdy konnej i doświadczeniem w kontakcie z końmi. Wskazane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku medycyna, rehabilitacja, psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika, resocjalizacja, terapia zajęciowa.

Cel szkolenia

A Szkolenie instruktora hipoterapii ma na celu profesjonalne przygotowanie do pracy w charakterze instruktora hipoterapii w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, medycznych, w gospodarstwach agroturystycznych i klubach jeździeckich lub do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Absolwent kursu instruktora hipoterapii PTHip posiada wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach prowadzonej działalności, a w szczególności zna:
– wskazania i przeciwwskazania do stosowania hipoterapii;
– formy hipoterapii i inne metody terapeutyczno-rehabilitacyjne;
– podstawy anatomii, fizjologii, biomechaniki i rozwoju człowieka;
– podstawy psychologii i pedagogiki;
– wpływ poszczególnych działań hipoterapeutycznych na sferę fizyczną, emocjonalno-motywacyjną, poznawczą i społeczną pacjenta;
– zasady prowadzenia ewaluacji zajęć hipoterapeutycznych;
– zasady współpracy z zespołem hipoterapeutycznym;
– zasady współpracy z rodzicami /opiekunami pacjenta;
– zasady prowadzenia dokumentacji w hipoterapii.

Absolwent kursu instruktora hipoterapii PTHip posiada umiejętność:
– realizowania programu hipoterapeutycznego opracowanego przez specjalistów;
– opracowywania scenariusza zajęć hipoterapeutycznych;
– analizowania otrzymanej dokumentacji;
– określania celów i planowania działania terapeutycznego;
– dobierania formy zajęć hipoterapeutycznych odpowiednio do potrzeb i możliwości pacjenta;
– prowadzenia obserwacji pacjenta w sferze fizycznej, emocjonalno-motywacyjnej, poznawczej i społecznej;
– oceniania przebiegu i skuteczności hipoterapii;
– weryfikowania działania w trakcie zajęć hipoterapeutycznych;
– współpracowania z członkami zespołu hipoterapeutycznego i rodzicami /opiekunami pacjenta;
– prowadzenia dokumentacji zawierającej rozpoznanie, cele, przebieg i wnioski z zajęć hipoterapeutycznych.

Absolwent kursu instruktora hipoterapii PTHip posiada kompetencje zawodowe do planowania zajęć hipoterapeutycznych i ich oceny, organizacji i prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych, użytkowania konia w hipoterapii oraz kompetencje społeczne umożliwiające wykonywanie tego zawodu.

 W latach 2011-2018 licencja instruktora hipoterapii PTHip nadawana była na 5 lat, a warunkiem jej przedłużenia było podjęcie pracy w zawodzie instruktora hipoterapii, przepracowanie w nim co najmniej 2 lat oraz branie udziału w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne (warsztaty doskonalące, seminaria, konferencje).

Od roku 2018 licencja instruktora hipoterapii PTHip nadawana jest BEZTERMINOWO

Już dziś zapraszamy do odbycia kursu i zdobycia wymaganych kwalifikacji oraz systematycznego doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w procesie kształcenia ustawicznego prowadzonym przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne.

PROGRAM KURSU
KURS OBEJMUJE 5 MODUŁÓW:
– Moduł I – medyczno-rehabilitacyjny 89 h
– Moduł II – psychologiczno-pedagogiczny 34 h
– Moduł III – hipologiczny 18 h
– Moduł IV – hipoterapeutyczny 33 h
– Moduł V – praktyka zawodowa 80 h

UWAGA! Program kursu instruktora hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego opracowany został przez specjalistów z dziedziny hipoterapii posiadających ponad dwudziestoletnie doświadczenie w kształceniu hipoterapeutów.

KADRA WYKŁADOWCÓW

Kwalifikacje kadry dydaktycznej kursu instruktora hipoterapii PTHip
Wykłady z dziedziny medycyny, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki prowadzą wykładowcy akademiccy wyższych uczelni warszawskich, bydgoskich i krakowskich. Wykładowcami z dziedziny hipologii i hipoterapii są osoby posiadające nie tylko wiedzę i wykształcenie ale także wieloletnie doświadczenie w tych dziedzinach.

W skład kadry dydaktycznej wchodzą m.in.:
Mgr Danuta Buksa – fizjoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, pracownik Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce-Zdroju
Mgr Emmy Chrapla – mgr pedagogiki Akademii Muzycznej w Krakowie, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii
Dr hab. Angelika Cieśla – zootechnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Szczecinie, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTHip
Mgr Monika Damec – mgr psychologii, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jazdy konnej, instruktor Silversand Horsemanship
Mgr Joanna Dzwonkowska – surdopedagog, logopeda, neurologopeda, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, po kursie ruchu rozwijającego W. Sherborne, pedagogiki zabawy, języka migowego. Pracuje w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie (od 1993 r.) oraz w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA (od 1994 r.). Współautorka książki „Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” (PWRiL, Warszawa, 2003) i autorka wielu artykułów z dziedziny alternatywnych form komunikacji i ich zastosowania w hipoterapii. Uczestnik kongresów FRDI – Goteborg (1996), Budapeszt (2003), Brasil (2006), Munster (2009) i Ateny (2012). Członek Zarządu FRDI/HETI kadencji 2009-2012 i 2012-2015
Mgr Barbara Gąsiorowska – pedagog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI, pracuje jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA od 1994 r. Ukończyła kursy kinezjologii edukacyjnej i logopedii szkolnej oraz staże w zagranicznych ośrodkach hipoterapeutycznych FENTAC (Francja) i Diamond Center (Anglia). Współautorka książki „Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” (PWRiL, Warszawa, 2003) i autorka wielu artykułów z dziedziny psychopedagogicznych aspektów hipoterapii, głównie dla małych dzieci z zaburzeniami rozwoju. Uczestnik kongresów FRDI – Anger (2000), Budapeszt (2003), Brasil (2006), Munster (2009) i Ateny (2012). Członek Zarządu Głównego PTHip
Mgr Iwona Jeziorska – mgr pedagogiki terapeutycznej, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI. Kierownik Ośrodka Terapii w Środowisku I Kliniki Psychiatrycznej IPiN, pracuje jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA od 2002 r., obecnie jako hipoterapeuta/superwizor. Uczestnik kongresów FRDI – Budapeszt (2003), Munster (2009) i Ateny (2012)
Mgr Joanna Kozik – fizjoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta NDT-Bobath, SI, PNF, wieloletni kierownik praktyk hipoterapeutycznych w KTK „Tabun” w Krakowie –Olszanicy,
Mgr Jadwiga Maźnicka-Maciaszek – psycholog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jazdy konnej, Prezes Fundacji i Stowarzyszenia Jeździeckiego Osób Niepełnosprawnych HIPPOLAND
Mgr Monika Mokrzyszczak – pedagog specjalny, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna, trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, ukończyła kursy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne i kurs dysleksji rozwojowej, założycielka i obecnie dyrektorka Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Warszawie, Założycielka i członek Zarządu Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA (od 1992 r.). Współautorka książki „Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” (PWRiL, Warszawa, 2003)
Dr Alicja Paszkiewicz – absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej na AWF w Warszawie, dr nauk o kulturze fizycznej ze spec. fizjoterapia, pracownik i wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i gimnastyka-aerobik. Pracuje jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA od 1996 r., obecnie jako hipoterapeuta/superwizor.
Współautorka książki „Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie” (PWRiL, Warszawa, 2003) i autorka wielu artykułów z dziedziny fizjoterapii na koniu. Uczestnik kongresów FRDI – Budapeszt (2003), Munster (2009) i Ateny (2012). Członek Zarządu Głównego PTHip
Dr Michał Pluta – zootechnik, pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalności hipoterapii i jazdy konnej, wieloletni członek ZG PTHip
Mgr Wacław Pruchniewicz – trener jeździectwa klasy mistrzowskiej, sędzia międzynarodowy w ujeżdżeniu, autor „Akademii Jeździeckiej”
Mgr Joanna Salbert – psycholog, psychoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii i jazda konna, Pracuje jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA od 2000 r., obecnie jako hipoterapeuta/superwizor i psychoterapeuta
Mgr Dominka Ustjan – psycholog, pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii i wykładowca Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej. Pracuje jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA od 2002 r., obecnie jako hipoterapeuta/superwizor
Katarzyna Waligórska – instruktor sportu PZJ, zawodniczka dyscypliny ujeżdżenia
Mgr Martyna Witkowska – fizjoterapeuta, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI, ukończyła kursy kinezjologii edukacyjnej, PNF i NDT-Bobath.
Pracowała jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA od 2005 r. do 2007 r.
Mgr Renata Werpachowska – psycholog, mgr resocjalizacji, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, terapeuta SI, ukończyła kursy metody ruchu rozwijającego W. Sherborne (I i II stopień), pracownik Ośrodka Terapii dla Dzieci z Autyzmem Fundacji SYNAPSIS. Pracuje jako hipoterapeuta w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA od 1994 r., obecnie jako hipoterapeuta/superwizor