Członkostwo

Zgodnie ze statutem PTHip, Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających oraz honorowych.

Deklaracja członkowska

Członkiem zwyczajnymi Towarzystwa może zostać osoba pełnoletnia, pragnącą dobrowolnie uczestniczyć w pracach Towarzystwa, zgodnie z jego celami statutowymi, przyjęta uchwałą Zarządu Głównego na podstawie zgłoszonej pisemnie deklaracji, regularnie opłacająca składki członkowskie.

Wysokość rocznej składki wynosi 70 zł, a członkowie Towarzystwa w ramach tej składki otrzymywać będą jeden numer Przeglądu Hipoterapeutycznego rocznie i 20 zł zniżki przy opłatach za warsztaty i konferencje objęte patronatem PTHip.

Aby zostać członkiem PTHip należy:

1. Przesłać wypełnioną i podpisaną deklarację członkowską PTHip:
– pocztą elektroniczną na adres biuro@pthip.org.pl
– zwykłą pocztą na adres 02-791 Warszawa, ul. Na Uboczu 18,
2. Dokonać opłaty:
– wpisowego (płatne jednorazowo) w wysokości 20 zł
– składki członkowskiej w wysokości 70 zł
Wpłaty prosimy dokonywać na konto ZG PTHip nr: 76 2130 0004 2001 0379 3817 0001.