Konferencja / Conference
Kraków 2017

Kurs instruktora hipoterapii PTHip

PTHip od 1994 roku prowadził szkolenie instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii w oparciu w własny program autorski i własną bazę wykładowców i ośrodków szkolenia praktycznego. Szkolenia te cieszyły się świetną opinią w środowisku hipoterapeutycznym i zapewniały dobre przygotowania do tego pięknego, ale trudnego i odpowiedzialnego zawodu.

W związku ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego osób uprawnionych do prowadzenia zajęć hipoterapeutycznych (patrz zawód instruktor hipoterapii) Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne przygotowało własną ofertę szkoleniową dla przyszłych hipoterapeutów.

Kurs instruktora hipoterapii PTHip organizowany jest w oparciu o program autorski opracowany przez specjalistów z dziedziny medycyny, psychologii, pedagogiki, hipologii, jeździectwa i hipoterapii zrzeszonych w PTHip. Ten system szkolenia instruktorów hipoterapii wraz z opracowaną procedurą jego organizacji i regulaminami egzaminów został wprowadzony uchwałą nr 10/10 ZG PTHip i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

Celem opracowanego systemu szkolenia jest pozyskiwanie, kształcenie i angażowanie osób identyfikujących się z misją Towarzystwa i zainteresowanych stałym rozwojem kompetencji zawodowych.

Wytyczne dotyczące szkolenia i nadawania uprawnień instruktora hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego:

Program. Specjaliści z dziedziny medycyny, rehabilitacji, psychologii, pedagogiki, hipologii, jeździectwa i hipoterapii zrzeszeni w PTHip zmodyfikowali dotychczasowy program na potrzeby kursu instruktora hipoterapii. Zawiera on wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania zawodu instruktor hipoterapii. Szkolenie teoretyczne obejmuje 174 godziny wykładów i ćwiczeń z dziedziny medycyny, rehabilitacji, psychopedagogiki , hipoterapii i hipologii a szkolenie praktyczne 80 godzin praktyk w wyznaczonych przez ZG PTHip ośrodkach hipoterapeutycznych.

Wykładowcy. Wykładowcami na kursach PTHip są nauczyciele akademiccy uniwersytetów medycznych, akademii wychowania fizycznego, uniwersytetów, uniwersytetów przyrodniczych, akademii pedagogicznych oraz wybitni praktycy hipoterapeuci (lista wykładowców).

Praktyki. Integralną częścią szkolenia są praktyki odbywane pod okiem doświadczonych hipoterapeutów w wyznaczonych przez ZG PTHip ośrodkach szkolenia praktycznego (lista ośrodków praktyk). W trakcie praktyk uczestnik kursu nabywa doświadczeń terapeutycznych oraz zdobywa umiejętność prowadzenia zajęć hipoterapii dla osób z różnymi schorzeniami i zaburzeniami rozwoju.

Warunki przystąpienia do kursu. Do kursu instruktora hipoterapii mogą przystąpić osoby pełnoletnie posiadające przynajmniej średnie wykształcenie (wymagana matura), dobry stan zdrowia oraz umiejętności jeździeckie pozwalające na pozytywne zaliczenie egzaminu jeździeckiego w chwili rozpoczęcia kursu. Przystępujący do kursu winni przygotować następujące dokumenty:

1) świadectwo dojrzałości lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np. dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
2) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy lub medycyny sportu o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze hipoterapeuty
3) w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo, instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrnej odznaki PZJ – legitymację potwierdzającą te uprawnienia
4) wypełniony formularz zgłoszenia na kurs (karta zgłoszenia).

Warunki ukończenia kursu. Do ukończenia kursu instruktorów hipoterapii wymagane są:

1) pozytywna ocena sprawdzianu umiejętności jeździeckich (wymagany zakres umiejętności jeździeckich),
2) pozytywny wynik egzaminu teoretycznego,
3) zaliczenie praktyki w ośrodkach praktyk PTHip,
4) pozytywny wyniku egzaminu końcowego.

Warunki posiadania licencji instruktora hipoterapii PTHip
W trosce o jakość usług terapeutycznych oferowanych przez instruktorów hipoterapii PTHip i bezpieczeństwo ich podopiecznych ZG PTHip podjął decyzję o nadawaniu licencji instruktorskich na czas określony (uchwala 10/10).
Licencja instruktora hipoterapii PTHip potwierdzona legitymacją instruktorską i certyfikatem jest nadawana na okres 5 lat.
Po upływie 5 lat instruktor hipoterapii musi wystąpić do ZG PTHip o jej przedłużenie.
Warunkiem przedłużenia licencji jest udokumentowany w ciągu tych 5 lat co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie instruktora hipoterapii oraz uczestnictwo w kształceniu ustawicznym prowadzonym przez PTHip (udział w co najmniej 3 warsztatach/seminariach/konferencjach potwierdzony certyfikatem).
W przypadku nie spełnienia wyżej wymienionych warunków licencja wygasa automatycznie po upływie 5 lat od ukończenia szkolenia.

Bezpośrednimi realizatorami kursów są:

Oddział Warszawski PTHip
Oddział Małopolski PTHip
Oddział Kujawsko-Pomorski PTHip